UBO-verklaring

UBO-register

Bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek, gaat u opzoek naar de UBO(‘s). Het UBO-register moet deze zoektocht makkelijker maken. De volgende informatie treft u aan wanneer u het UBO-register raadpleegt:

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortemaand en -jaar;
  • Woonland;
  • Nationaliteit;
  • De aard en omvang van het belang.

Voor het cliëntenonderzoek zijn een aantal zaken van belang:

Naam en geboortegegevens

Met deze informatie kunt u een PEP check doen en zoeken naar vermeldingen op sanctielijsten. De geboortemaand en -jaar helpen u bij het vaststellen van de juiste persoon. Lees hier meer over de UBO en PEP.

Woonland en nationaliteit

De Wwft verplicht u extra aandacht te besteden aan UBO’s met banden in één van de risicolanden. Deze landen tonen namelijk tekortkomingen op gebied van de Wwft en dus is de kans op witwassen en terrorismefinanciering hoog. Zijn er banden met een risicoland, dan bent u verplicht een verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten. Lees hier meer over het uitvoeren van een van een verscherp cliëntenonderzoek.

Is het gebruik van het UBO-register verplicht voor Wwft-plichtige organisaties?

Ja! Als Wwft-plichtige organisatie dient u een cliëntenonderzoek te verrichten. Een onderdeel van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de UBO(’s). Het UBO-register dient te helpen bij het identificeren van de UBO. Artikel 14, eerste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn verplicht u bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie een uittreksel of ander bewijs uit het register met UBO-informatie op te vragen. Het raadplegen van het UBO-register moet dus een standaard onderdeel worden van uw cliëntenonderzoek.

UBO-verklaring opvragen

U mag zich bij een cliëntenonderzoek niet uitsluitend verlaten op UBO-informatie uit de KvK. U wordt verplicht om naast de informatie uit het UBO-register meer informatie te verzamelen om de UBO vast te stellen. Dit kunt u doen middels een UBO-verklaring. De UBO-verklaring wordt ingevuld door uw client.