Ongebruikelijke transacties melden

Wat is een ongebruikelijke transactie

Elke handeling die van of door een cliënt, waar een Wwft-plichtige instelling kennis van heeft genomen, wordt gezien als een transactie. Deze transacties hoeven dus niet naar of door een Wwft-plichtige instelling verricht te zijn. De verrichte transacties worden vergeleken met het aard en het doel van de cliënt om vast te stellen of de transactie ongebruikelijk is.

Ongebruikelijke transacties volgens de Wwft

Een transactie is ongebruikelijk als deze voldoet aan één van de indicatoren uit de Wwft. Er zijn objectieve en subjectieve indicatoren. Objectieve indicaties moeten altijd worden gemeld ongeacht de context. Subjectieve indicatoren zijn transacties waarbij er vermoedens zijn dat de transactie betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering.

N

Objectieve indicatoren:

Voorbeelden van objectieve indicatoren zijn:
  • Contante transacties met een waarde van € 10.000 of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt;
  • Een contante storting voor een bedrag van € 10.000 of meer ten gunste van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).
  • Het gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000 of meer
  • Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling overlaat aan een andere instelling op welke de meldingsplicht van toepassing is.
N

Subjectieve indicatoren

Subjectieve indicatoren zijn vermoedens dat de transactie mogelijk verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering. Een medewerker van de instelling mag gebruik maken van zijn of haar onderbuikgevoel om vast te stellen dat de transactie ongebruikelijk is.

Op deze pagina vindt u de in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 genoemde indicatoren van een ongebruikelijke transactie per branche.

Wat is de meldplicht

Een Wwft-plichtige organisatie is wettelijk verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, onverwijld te melden aan de FIU-NL.

De medewerker die de mogelijk ongebruikelijke transactie of het voornemen tot het uitvoeren van een ongebruikelijke transactie vaststelt, geeft dit direct door aan de functionaris zoals de compliance officer.

De melding dient juist en volledig te worden overgedragen aan de verantwoordelijke functionaris.

De melding die de verantwoordelijke functionaris indient bij de FIU-NL moet een aantal kenmerken bevatten, namelijk:
  • De identiteit van de cliënt, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en, voor zover mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;
  • De aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt en, voor zover mogelijk, van de overige in onderdeel a bedoelde personen;
  • De aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
  • De omvang en de bestemming en herkomst van de gelden of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn;
  • De omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Geheimhoudingsplicht

De cliënt waarvan de transactie wordt gemeld mag NOOIT op de hoogte gebracht worden van de melding. Op grond van de wet geldt een absolute geheimhoudingsplicht. Het scheden van de geheimhoudingsplicht wordt als een economisch delict beschouwd.

Een Wwft-plichtige instelling mag hun cliënt wel mededelen dat een activiteit van de cliënt onwettig is. Daarbij geeft de instelling het advies aan de cliënt om deze activiteit te stoppen. Het gaat hier om bijvoorbeeld advocaten, notarissen en belastingadviseurs, die adviseren hun cliënt te stoppen met onwettige handeling. Let wel op dat de mededeling niet meer mag zijn dat zojuist beschreven.

Vrijwaring

Heeft een Wwft-instelling op correcte wijze een melding ingediend bij de FIU-NL, dan worden zij beschermd. De verstrekte informatie kan niet worden gebruikt voor een opsporingsonderzoek of strafrechtelijke vervolging tegen de betreffende instelling. Dit noemen ze een strafrechtelijke vrijwaring. De vrijwaring is niet van toepassing wanneer men zelf (mede)schuldig is aan witwassen of terrorismefinanciering

Gratis onze Wwft oplossing uitproberen?