De FIU-NL en de Wwft

De FIU en ongebruikelijke transacties

Ongebruikelijke transacties op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme dienen gemeld te worden bij de Financiële Inlichtingen dienst (FIU-NL). De FIU-NL neemt deze meldingen in behandeling en doet er onderzoek naar. De ongebruikelijke transacties worden geanalyseerd om geldstromen zichtbaar te maken die gerelateerd zijn aan witwassen of terrorismefinanciering. Stelt de FIU-NL vast dat de transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering, dan wordt de melding overgedragen aan de betreffende opsporingsdienst.

De informatie die de FIU-NL vergaart met haar analyses leveren een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme op nationaal en internationaal niveau. Witwassen en terrorismefinanciering vindt vaak plaats op internationaal niveau. Samenwerking met internationale partners is een vereiste.

Meldplicht

De Wwft verplicht Wwft-plichtige instelling een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, onverwijld te melden aan de FIU-NL. Een melding aan de FIU dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, namelijk:

  • De identiteit van de cliënt, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en, voor zover mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;
  • De aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt en, voor zover mogelijk, van de overige in onderdeel a bedoelde personen;
  • De aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
  • De omvang en de bestemming en herkomst van de gelden of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn;
  • De omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Wilt u meer weten over de Wwft? Bekijk onze algemene Wwft pagina