Verscherpt cliëntenonderzoek

Wat moet u doen wanneer uw client een verhoogd risico met zich met brengt

Wanneer moet u een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten?

Gaat u een nieuwe zakenrelatie aan, dan bent u als Wwft-plichtige organisatie verplicht een cliëntenonderzoek (CDD) te verrichten. De Wwft kent een risico gebaseerde benadering. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is afhankelijk van de risico’s die de cliënt of transactie met zich meebrengt. Mogelijk stelt u vast dat het risico op witwassen of terrorismefinanciering hoog is. U dient dan een verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten. In een verscherpt cliëntenonderzoek doet u aanvullend onderzoek. Het doel is om te achterhalen of de risico’s te mitigeren zijn.

De Wwft verplicht in een aantal gevallen om een verscherpt cliëntenonderzoek te doen, namelijk:

r

Hoog risico

Brengt de zakelijke relatie of transactie een verhoogd risico met zich mee, dan is een verscherpt cliëntenonderzoek op zijn plaats. Bijlage III van de vierde anti-witwasrichtlijn bevat een aantal risicofactoren. Deze lijst is niet limitatief. Er zijn dus meerdere redenen waardoor u kunt vaststellen dat de zakelijke relatie of transactie een verhoogd risico met zich meebrengt.

Hoog risicolanden

Is de cliënt woonachtig of gevestigd in, of heeft zijn zetel van, een staat die door de Europese Commissie is aangewezen als een hoog risicoland, dan voert u een verscherpt cliëntenonderzoek uit. Dit zijn landen die in hun nationale wetgeving op gebied van Wwft tekortkomingen vertonen.

i

Politiek prominent persoon (PEP)

Een politiek prominent persoon (PEP) kan sneller betrokken raken bij witwassen of terrorismefinanciering. Ze zijn namelijk een aantrekkelijk doelwit voor corruptie. De Wwft verplicht u redelijke maatregelen te nemen om de prominent politieke (PEP) status van de client en UBO te controleren. Wanneer er sprake is van een politiek prominent persoon (PEP), dan bent u verplicht een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren.

Complexe en ongebruikelijk grote transacties

Zijn er complexe en ongebruikelijke transacties of ongebruikelijke transactiepatronen waarvan niet duidelijk is wat het economische doel is, dan bent u verplicht hier onderzoek naar te doen. Om vast te kunnen stellen dat een transactie ongebruikelijk is, dient u bepaalde indicatoren te gebruiken. In de bijlage van het Uitvoeringsbesluit Wwft (2018) staan indicatoren die u dient te gebruiken bij de beoordeling of een transactie ongebruikelijk is.

Correspondentrelatie

Vaak heeft een uitvoerende Nederlandse bank of financiële onderneming (correspondent) geen directe relatie met de cliënt. Dat maakt het uitvoeren van het cliëntenonderzoek (CDD) niet mogelijk. Het is niet wenselijk dat de uitvoerende bank of andere financiële onderneming betrokken raakt bij witwassen of terrorismefinanciering, vanwege het type dienstverlening. Daarom dient de betreffende onderneming bij het aangaan van een correspondentierelatie met een bank of andere financiële onderneming buiten de Europese Unie, altijd een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren.

Wat betekent een verscherpt cliëntenonderzoek in de praktijk?

De intensiteit waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd is afhankelijk van het risico dat een cliënt met zich meebrengt. Een hoog risico betekent een verscherpt cliëntenonderzoek. Dat houdt in dat er meer onderzoek moet worden verricht. Aan de hand van het aanvullende onderzoek kan de instelling een professioneel oordeel vormen over de zakenrelatie en vaststellen of het risico acceptabel is.

Een verscherpt cliëntenonderzoek kan de volgende onderdelen bevatten:

  • Alle onderdelen van een regulier cliëntenonderzoek
  • Opvragen van een verklaring Omtrent Gedrag van de rechtspersoon;
  • Check op aanwezigheid van gedragscodes en klokkenluidersregelingen;
  • Nader onderzoek naar de bevoegdheden en functies van directie en gevolmachtigden (in verband met functiescheiding en belangenverstrengeling);
  • Onderzoek naar afnemers van de cliënt en/of tussenpersonen;
  • Check op aanwezigheid van interne frauderisico’s en fraudepreventie maatregelen;
  • Onderzoek naar herkomst en bestemming van gelden en vermogen, inclusief opvragen van bankafschriften;
  • Gegevens ten aanzien van interne procedures en interne beheersingsmaatregelen en naleving hiervan.

Gratis onze Wwft oplossing uitproberen?