UBO en PEP

Wat is een UBO en hoe vindt u deze?

Waar staat UBO voor?

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende. Organisaties zijn wettelijk verplicht een UBO vast te stellen. Na het identificeren en verifiëren van uw client, zijn er nog enkele handelingen die u moet verrichten. De Wwft verplicht u de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van de zakelijke relatie vast te stellen.

De definitie van een uiteindelijk belanghebbende is belangrijk voor het registeren van de uiteindelijk belanghebbende maar ook voor het cliëntenonderzoek. De Wwft (artikel 10a, Wwft) omschrijft de uiteindelijk belanghebbende als de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit.  

Hoe wordt de UBO geïdentificeerd?

Een UBO is een natuurlijk persoon die voldoet aan een of meerdere van onderstaande criteria:

 • Heeft meer dan 25% een (in)direct belang in het kapitaal van een cliënt;
 • Heeft meer dan 25 procent van de stemrechten in de algemene vergadering van een cliënt;
 • Heeft feitelijk zeggenschap in een cliënt;
 • Is van minimaal 25 % begunstigde van het vermogen van een cliënt of een trust;
 • Heeft minimaal 25% bijzondere zeggenschap over het vermogen van een cliënt.

Heeft de organisatie geen UBO?

Het kan voorkomen dat een organisatie geen UBO heeft of dat u deze persoon niet kunt vinden. U kunt dan een Pseudo-uiteindelijk belanghebbende aanstellen. Dit zal een (natuurlijk) persoon zijn die onderdeel is van het hoger leidinggevend personeel. Het is belangrijk dat u de maatregelen vastlegt die zijn genomen om de UBO vast te stellen.

UBO-register

Het UBO-register is 27 september 2020 live gegaan maar het register is geen “nice-to-have”. De komst van het register heeft invloed op de manier waarop Wwft-plichtige instellingen hun cliëntenonderzoek moeten uitvoeren. Het raadplegen van het UBO-register is vanaf 27 september 2020 een standaard onderdeel geworden van het cliëntenonderzoek.

Wat is een Politiek Prominent Persoon (PEP)

Wanneer u iedereen heeft geïdentificeerd, dient u na te gaan of u te maken heeft met een politiek prominent persoon (PEP).

Een persoon die een politiek prominente functie bekleedt of tot minstens een jaar geleden heeft bekleed wordt gezien als PEP. Een politiek prominent persoon is gevoeliger voor corruptie en is sneller betrokken bij witwassen of terrorismefinanciering dan andere personen. Vandaar dat een Wwft-plichtige instelling dient uit te zoeken of de cliënt of UBO een politiek prominent persoon is.

Wat zijn politieke prominente functies

De volgende functies worden gezien als politieke prominente functies:

 • Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 • Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 • Lid van het bestuur van een politieke partij;
 • Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
 • Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 • Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 • Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 • Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Familieleden en naast geassocieerde

Heeft de instelling te maken met een PEP dan worden de familieleden en naast geassocieerde ook aangemerkt als PEP. De volgende personen worden ook gezien als PEP:

 • Echtgenoot of een persoon die gelijkwaardig is als echtgenoot van de politiek prominent persoon (PEP)
 • De ouders van de politiek prominent persoon (PEP)
 • Het kind en de echtgenoot van het kind (persoon die gelijkwaardig is als echtgenoot) van de politiek prominent persoon (PEP)
 • De overige UBO(‘s) van de juridische entiteit of juridische constructie van de PEP

Download de gratis UBO-register Whitepaper

Het UBO-register is live sinds september 2020. Het UBO-register moet helpen met vaststellen van de UBO’s. Door de komst van het UBO-register is het cliëntenonderzoek wat uitgebreid. In deze whitepaper leest u wat het UBO-register betekent voor Wwft kantoren.

Uw aanvraag kan niet worden verbruikt. Probeer het opnieuw
Bedankt voor de aanvraag
Vul hier uw gegevens in en download gratis de UBO-register whitepaper
Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden over voor mij relevante informatie en aanbiedingen